Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene i Arnestedet Eiendom AS og datterselskaper (AE) skal legge grunnlag for en sunn og sterk forretningskultur i hele virksomheten. Retningslinjene gjelder for ansatte, styremedlemmer og andre som opptrer sammen med eller på vegne av selskapet. Alle har et selvstendig etisk ansvar for egne handlinger og skal derfor ta avstand fra, og bekjempe, enhver uetisk aktivitet.

  1. Menneskeverd

Respekt for enkeltmennesket er grunnleggende for AE. Ingen skal oppføre seg på en måte som er egnet til å krenke menneskeverdet eller menneskerettigheter, og som kan bringe selskapet i miskreditt. Det forventes at alle setter strenge rammer for egen adferd ved utøvelse av sin rolle i selskapet. Selskapet skal være preget av inkludering og mangfold. Det tas avstand fra enhver form for mobbing, trakassering og diskriminering.

  1. Integritet og omdømme

Alle skal være seg bevisst at de kan komme opp i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapets interesser og egne interesser. Dersom en kommer i en slik situasjon, plikter den enkelte å gjøre dette kjent og håndtere dette. Ingen skal tilby, gi eller motta gaver eller personlige fordeler av en slik art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saker eller beslutninger.

  1. Informasjon

Fortrolig informasjon som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og behandles etisk forsvarlig i samsvar med gjeldende lover og regler. All informasjon som gis i forbindelse med arbeidet skal være korrekt og pålitelig. Fortrolig informasjon skal kun gis dem som har bruk for det i sin oppgaveløsning. Kun administrerende direktør, styreleder, eller den de bemyndiger, kan uttale seg til offentligheten på AEs vegne.

  1. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal komme i første rekke. Selskapet skal tilby et godt og trygt arbeidsmiljø preget av åpen dialog.

  1. Bærekraft

Vi støtter opp om FNs bærekraftsmål og skal fremme og synliggjøre bærekraftige alternativer i prosjekter for våre kunder og samarbeidspartnere. Bærekraft inkluderer økonomiske, sosiale, institus­jonelle og miljømessige aspekter. 

  1. Rettferdig konkurranse

AE skal konkurrere på en åpen og hederlig måte i alle markeder innenfor gjeldende konkurranseregler. Innkjøpsvirksomheten i selskapet skal preges av høy etisk standard. Det skal være konkurranse om vesentlige leveranser og alle tilbydere skal behandles likt.

  1. Relasjoner

Enhver som er i kontakt med AE skal behandles med respekt og rettferdighet. Alle skal møtes på en upartisk og forståelsesfull måte. Partnerskap inngås med parter som setter etikk like høyt som AE og som ønsker å arbeide sammen til felles beste.

  1. Varsling

Enhver skal ha plikt til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i AE. Varsling kan skje til nærmeste leder eller en annen i selskapets administrasjon eller styre man har tillit til. Ingen skal bli straffet for å ha varslet i god tro.

Etiske retningslinjer

 

 

Kontakt

Tllf.: +47 468 37 845
E-post: even@arnestedet.no

Adresse

ARNESTEDET EIENDOM AS
Postboks 232
9253 Tromsø

Besøksadresse:
Grønnegata 65
(Ring på “Andre leietakere”)